HABERLER
Eğitim - Proje - AR-GE

Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar çalıştırılmayacak

   
       
 

SÖYLEŞİ        Erdoğan ÖZEN / DÖNEMEÇ Yazı İşleri Müdürü

Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar çalıştırılmayacak
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan: Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi, ihtiyaç duyduğumuz nitelikli işgücünün yetiştirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlara kademeli olarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma zorunluluğu getirilmiştir.

Adem Ceylan, eğitimin istihdamla uyumunu güvence altına alarak nitelikli insan kaynağının oluşmasına öncülük eden, uluslararası ölçekte tanınan, etkin ve saygın bir kurum olan Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun başkanı.  2016 yılı nisan ayında göreve gelen Adem Ceylan, 2008-2014 yılları arası  Ankara İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yapmış, bilgi birikimi olan tecrübeli bir isim.
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan MYK'nın görevinin; paydaşlarla birlikte yeterlilikleri tanımlayan ve tanıyan uluslararası düzeyde kalite güvencesi sağlanmış Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek olduğunu söylüyor.

Esnaf ve sanatkarlarımıza Mesleki Yeterlilik Kurumu'nu (MYK) daha iyi tanıtmak için Sayın Başkan Adem Ceylan ile kurumun kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında konuştuk. Mesleki Yeterlilik sisteminin iş hayatında  oldukça önemli bir konu olduğunu belirten Ceylan, meslek standardı ve yeterlilikler ile yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının sayısının sürekli artış göstermekte olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

MYK’NIN 10 YILLIK SÜREÇTE YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 21 Eylül 2006 tarihinde kabul edilen 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile kurulmuştur. Kurumumuz, kurumsallaşmaya yönelik faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben 2008 yılı itibariyle ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması, yürürlüğe konulması, sınav ve belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesi gibi asli faaliyetlerine başlamıştır.

Bugün itibariyle 681 ulusal meslek standardı ile 341 ulusal yeterlilik yürürlüğe konulmuş; yürürlükteki ulusal yeterliliklerden 186’sında sınav ve belgelendirme hizmetlerini yürütmek üzere 56 sınav ve belgelendirme merkezi yetkilendirmiştir. Yürürlüğe giren meslek standardı ve yeterlilikler ile yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının sayısı sürekli artış göstermektedir.

Kurumumuz faaliyetlerine başladığı tarihlerde Avrupa Birliğinde (AB) işgücünün niteliğinin ve hareketliliğinin artırılmasına yönelik önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 2008 yılında yürürlüğe giren Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile birlikte MYK, AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası olarak belirlenmiş ve ülkemizi AYÇ Danışma Kurulunda temsil etmeye başlamıştır. Bu bağlamda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) oluşturulması ve AYÇ ile referanslandırılması kapsamında MYK önemli bir görevi üstlenmiştir.

AB Hayat Boyu Öğrenme Programına katılım sağlayan ülkemizin 2241/2004/EC sayılı AB Konsey Kararı uyarınca bir “Ulusal Europass Merkezi” kurması gerektiğinden MYK, 28 Temmuz 2008 tarihinde ülkemizin Ulusal Europass Merkezi olarak da görevlendirilmiştir.
Kurum faaliyete geçtikten sonra uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, ülkemiz genelinde eğitim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik atılan adımlar, TYÇ’nin oluşturulması ve benzeri gelişmeler MYK’ya ilave görev ve sorumluluklar getirmiş, bu nedenle MYK Kanununda değişikler yapılması ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu değişiklikler 2011 yılında yürürlüğe giren 665 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır. Yapılan değişikliklerle birlikte MYK’nın TYÇ’nin oluşturulması ile eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonundaki görev ve sorumlulukları daha açık bir hale getirilmiştir.

MYK, 2010-2015 yılları arasında başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu olmak üzere ilgili tüm taraflarla işbirliği içerisinde TYÇ’nin hazırlanması ve yürürlüğe konulmasına ilişkin çalışmaları gerçekleştirmiştir.

TYÇ’nin uygulanması ile ilgili Yönetmelik, 2015 yılı sonunda Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe girmiştir. TYÇ’nin uygulamaya girmesi ile birlikte ülkemizdeki mevcut yeterliliklerin kapsamlı bir şekilde bir araya getirilmesi, yeterliliklerin kalitesinin artırılması, hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması ve sistemli bir şekilde desteklenmesi, ulusal ve uluslararası şeffaflığın ve kıyaslanabilirliğin en üst düzeyde karşılanması ve toplumun tüm bireyleri için eğitim ve istihdam fırsatları yaratılması hedeflenmektedir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU
2015 yılında MYK’nın kurumsal yapısını daha da güçlendiren ve çalışma hayatında MYK’ya çok önemli görevler veren yeni düzenlemeler 6645 sayılı Kanun ile hayata geçirilmiştir. Bu düzenlemelerle birlikte;
• Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlara kademeli olarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma zorunluluğu getirilmiştir.
• İşgücünün mesleki yeterlilik sistemine dâhil olması sebebiyle kişilerin/bireylerin sınav ve belgelendirme masraflarının 2017 yılı sonuna kadar tamamı, 2018 ve 2019 yıllarında ise yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması esası getirilmiştir.
• Ülkemizdeki tüm mesleki ve teknik eğitimin ulusal meslek standartlarına göre verilmesi yasal zorunluluk haline getirilmiştir.
Kurumumuz aynı zamanda, ulusal yeterliliklere uygun eğitim verilmesi için eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonunun sağlanmasına yönelik ikincil mevzuatı başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu olmak üzere ilgili taraflarla birlikte hazırlama çalışmalarına devam etmektedir.  

UMYS’NİN İŞ PİYASASI VE EĞİTİM YAŞAMINA KATKILARI
Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile diğer gelişmiş ülkelerde, çalışma hayatı ile eğitim dünyası arasında işlevsel bir bağın kurulması, eğitim dünyasının çalışma hayatı ve sivil toplum ile olan ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla yeterlilik sistemleri yeniden düzenlenmekte, mesleki eğitim ile mesleki yeterliliğe ilişkin hizmetler iş dünyası ve sivil toplumun katkı ve katılımını sağlayacak şekilde yürütülmeye çalışılmaktadır.

Bu çerçevede ülkemizde Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi (UMYS) kapsamında;

  • İş dünyası ve sivil toplumun aktif katkı ve katılımını sağlayarak ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması,
  • Mesleki eğitim programlarının meslek standardı ve yeterlilikler doğrultusunda geliştirilmesi ve güncellenmesi,
  • Meslek standardı ve yeterliliklere uygun eğitim veren kurumların akreditasyonunun sağlanmasına yönelik mevzuat oluşturma çalışmalarına başlanması,
  • İşgücünün mesleki yeterliliğinin uluslararası akreditasyona sahip kuruluşlar tarafından ölçülüp değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi,
  • Türkiye’de eğitim ve öğretim sisteminin kalitesinin artırılmasını sağlayacak, eğitim ile istihdamda bireylerin hareketliliğini kolaylaştırılacak bir ulusal yeterlilik çerçevesinin geliştirilmesi ve uygulanması çalışmaları yürütülmeye başlanmıştır.

Bu çalışmaların olgunlaşmasıyla birlikte ülkemizde eğitim ile istihdam arasında süregelen uyumsuzluğun çözülmesi, eğitim sisteminin iş yaşamı ve sivil toplumla olan ilişkisinin güçlendirilmesi, eğitimde güncelliğin ve kalitenin esas alınması ve hayat boyu öğrenmenin kurumsal bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.

İSTATİSTİKİ VERİLER
MYK, asli faaliyetlerine başladığı 2008 yılından bugüne kadar 26 sektörde, temsil yetkinliğine sahip kurum ve kuruluşlarla 874 meslek standardı ile 519 yeterliliğin hazırlanmasını kapsayan işbirliği protokolleri yapmıştır. Protokoller çerçevesinde bugüne kadar 681 ulusal meslek standardı ile 341 ulusal yeterlilik yürürlüğe girmiştir. Yürürlükteki ulusal meslek standartları her beş yılda bir yeniden güncellenmektedir. Bugüne kadar 65 ulusal meslek standardı ve ilgili sektörlerden gelen talepler doğrultusunda 104 ulusal yeterlilik güncellenmiştir. MYK, yürürlükteki ulusal yeterliliklerden 186’sında sınav ve belgelendirme hizmetleri yürütülmesi için 56 sınav ve belgelendirme kuruluşunu yetkilendirmiştir. Söz konusu kuruluşlar ulusal yeterliliklere göre yaptıkları sınavlardan başarılı olan 92250 kişiye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlemiştir.